• 0266 712 11 11 - 0553 712 1110

  • info@tusegayrimenkul.com.tr

  • Sunullah Mah. Kemal Özel Cad. No:6/B

Sıkca Sorulan Sorular

1- Tedbir Olarak Satıcıda Sattığı Kişiye Ait Kimlik Bilgilerini ve Tapu Fotokopisini Alarak Yine Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine Uğrayarak Üzerinden Beyan Kayıt Düşümünü Yaptırabilir. 2- Mevcut Tapunun Fotokopisi ve Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi ve Adres Bilgileri ile Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine En Geç 1 Ay İçerisinde Beyanını Vermesi Gerekmektedir. Aksi Taktirde Cezai İşlem Geciken Her Ay İçin Geçerli Faiz İşlenir.

Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir.

a- Grafik paftaları b- Memleket paftaları c- İmar paftaları

Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahhüttür.

Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.

Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.

İşyerlerinde binde 4 Konutlarda binde 2 Arazide köy yeri ise muaf tır,eğer köy değilse binde 1 dir. Arsada binde 6

Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır. Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır

Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir.

Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işe midir. Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.

1-Varsa Tapu Senedi veya Fotokopisi 2- Satıcı yada Alıcıdan Her Hangi Birinin Okuma Yazması Yoksa 2 Şahit Bulunarak Kimliklerinin Fotokopileri ve Aslı ile İmza Anında Şahitlerinde Hazır Olması. 3-Alıcının 2 Satıcının 1 Vesikalık Fotoğrafı 4-Temsil Halinde Temsile ait Belge. (Şirketse; Şirket Yetki Belgeleri ve Bilgileri) 5-10 Yılı Geçmemiş T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi Çekilerek Alt Kısmına Açık Adresin Yazılması) İmza Aşamasında Kimliklerin Aslının Mutlaka Yanınızda Bulunması. 6- Şayet Tapu İşlemi Vekil Ara

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor.

Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir. İntifa hakkı nedir? Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir. Sükna hakkı nedir? İrtifak hakkının bir çeşidi olan oturma hakk

Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir.

tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir. Muhdesat nedemektir? İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa ağaçlarının bedelinin ödenmesidir.

Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın,varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun tapu kütüğüne işlenmesi

Feshin haklı nedenleri varsa kiralayan feshi kabul etmek zorundadır. Haklı nedenler kanal proje hatası, binanın çok nemli olması veya ısınanamaması gibi evin içerisinde oturulmasını engelleyecek nedenler olarak özetlenebilir.

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. - Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır.

Evet, Bağımsız bölüm alanı + eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.

Konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanacak. Hesaplanan toplam bedelin Konutlar %3’ü, ticaride %5’i olacak şekilde ödeme yapılarak Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

Sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.